Veel betrokkenheid bij publiek over uitgangspunten ontwikkeling Marineterrein

Nieuws
MTA-17-1024-eindverslag-5
kijken tv

De principenota is bekendgemaakt en getoetst bij het publiek. Wat waren de reacties en hoe gaat het nu verder?

De uitgangspunten voor de toekomst van Marineterrein Amsterdam zijn, na goedkeuring van het college van B&W, op 18 juli 2017 bekendgemaakt in een principenota die vervolgens getoetst is bij het publiek. Hiervan is nu het eindverslag gemaakt. Wat waren zoal de reacties en hoe gaat het nu verder?

Na het vrijgeven van de principenota Marineterrein Amsterdam* is van eind juli tot en met begin oktober een eerste informatie- en consultatieronde georganiseerd voor publieksgroepen en professionals. Via de sociale en reguliere media zijn honderdduizenden personen bereikt. Tijdens openbare bijeenkomsten en meetings zijn 1300 gesprekken gevoerd en via een online-enquête zijn 2500 reacties opgehaald. Op 4 oktober vond in Pakhuis de Zwijger een afrondende bijeenkomst plaats voor 170 belangstellenden, met presentaties van de plannenmakers en discussies over deelonderwerpen met geïnteresseerden. De wijze waarop deze eerste informatie- en consultatieronde gevoerd is, de belangrijkste reacties en een reflectie hierop, staan beschreven in het eindverslag van de eerste informatie- en consultatieronde. Het verslag is interactief, met directe links naar verslagen en verwijzingen naar registraties.

Enthousiasme en zorgen

Het Marineterrein is voor velen onbekend terrein, zelfs voor omwonenden. Toch is er bij veel mensen betrokkenheid over de toekomst van het gebied. Uit de reacties op de eerste plannen voor de toekomst van het Marineterrein blijkt dat er zowel enthousiasme is als zorgen zijn. Zo staat men over het algemeen positief tegenover het profiel voor het terrein als toekomstbestendig stadskwartier waar open innovatie mogelijk wordt gemaakt. Tegelijkertijd vindt men dit profiel nog te weinig concreet en roept het voor sommigen ongewenste associaties op van een ‘elitair eiland’. Veel groen en een hoge kwaliteit van de openbare ruimte is voor iedereen belangrijk, en daarover zijn dan ook veel wensen geuit en ideeën geopperd. Een kanttekening hierbij is dat velen de vrees hebben geuit dat er bij bebouwing van 50% van het terrein evengoed maar weinig vrije ruimte overblijft. Iedereen omarmt overigens het plan om het terrein autovrij te maken. Over het aandeel en het soort woningen zijn de meningen sterk verdeeld. Waar iedereen het over eens is: het Marineterrein is een bijzonder gebied en dat moet het blijven.

Wat gebeurt er met de reacties?

Rijk en gemeente Amsterdam betrekken de reacties uit deze ronde bij hun verdere plan- en besluitvorming, in onder andere de nota van uitgangspunten en de projectnota Marineterrein. De belangstelling voor en betrokkenheid bij Marineterrein Amsterdam is en blijft groot, zo is gebleken. Daarom worden de komende maanden bijeenkomsten georganiseerd voor en met specialisten en geïnteresseerden aan de hand van specifieke onderwerpen binnen de thema’s wonen, gezondheid, mobiliteit, leren, water en groen. De officiële tweede consultatieronde wordt naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2018 georganiseerd rondom de projectnota, ofwel de tweede fase van de besluitvorming.

Verslagen en impressies

*Principenota Marineterrein: In januari 2014 is de geleidelijke ontwikkeling van Marineterrein Amsterdam begonnen. De basis hiervoor is gelegd in de strategienota Marineterrein die in december 2013 werd bekrachtigd in de bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de gemeente Amsterdam. De principenota is de volgende stap in het proces.