Principebesluit Marineterrein Amsterdam nabij

Nieuws
MTA_17_1024_principe

Het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor de toekomstige ontwikkeling van het Marineterrein. Binnenkort wordt door het college van B&W een zogenaamd Principebesluit genomen, waarna het participatieproces start.

Het afgelopen jaar hebben het Rijk, de gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum, onder coördinatie van Bureau Marineterrein Amsterdam, voorbereidingen getroffen voor de toekomstige ontwikkeling van het Marineterrein. Hiervoor zijn onderzoeken gedaan en gesprekken gevoerd met deskundigen, directbetrokkenen en vele anderen. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in een zogenaamde Principenota.

Juli 2017: Principenota: algemene uitgangspunten

Sinds januari 2014 is de geleidelijke ontwikkeling van het Marineterrein Amsterdam begonnen. De basis hiervoor is gelegd in de Strategienota die in december 2013 werd bekrachtigd in de Bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de gemeente Amsterdam.  De Principenota die nu is geschreven komt hier weer uit voort. Het college van burgemeester & wethouders neemt naar verwachting medio juli een besluit over de Principenota: het Principebesluit. Dit is de formele start van de plan- en besluitvorming die de gemeente Amsterdam volgt bij ontwikkelingsprojecten in de stad. In de Principenota staan geen uitgewerkte plannen, wel zijn de algemene uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling in het stuk geformuleerd. Vervolgens start onder coördinatie van Bureau Marineterrein Amsterdam een participatietraject over de projectfase. Dit leidt uiteindelijk tot een projectbesluit.

September 2017: Participatieproces: informeren en reacties ophalen

De maatschappelijke ronde voert langs tal van belanghebbenden: de community van organisaties op het Marineterrein, omwonenden, culturele instellingen in het Oosterdok, bedrijven in de omgeving van het Marineterrein en andere verwante organisaties en plekken in, en buiten de stad. Zij worden actief geïnformeerd en geconsulteerd over de algemene uitgangspunten voor de toekomst van het Marineterrein, en over de stappen die de komende jaren in het besluitvormingsproces genomen worden. Dit gebeurt onder meer via overleggroepen, via de website van het Marineterrein en tijdens bijeenkomsten zoals de Ontdekdagen van het Marineterrein op 8,9 en 10 september.

Begin 2018: Projectnota: concretere plannen

De reacties uit deze ronde en de vervolgonderzoeken naar de haalbaarheid van voorstellen uit de Principenota worden verwerkt in twee plannen: de Nota van Uitgangspunten (de ruimtelijke afspraken tussen het Rijk en de gemeente Amsterdam) en de Projectnota (waarin de haalbaarheid van de plannen wordt aangetoond). Deze twee concretere nota’s vormen de basis voor de totstandkoming van een toekomstig bestemmings- of omgevingsplan. Voor geïnteresseerden en belanghebbenden is dit een volgend moment in dit proces om te reageren op de plannen.

Advies- en focusgroep

Sinds de eerste gedeeltelijke openstelling van het Marineterrein – begin 2015 – vindt overleg plaats met directbetrokkenen zoals vertegenwoordigers van Rijk en gemeente, omwonenden, culturele instellingen aan het Oosterdok en andere organisaties in de omgeving, zoals corporaties en bedrijven. Om het maatschappelijk participatieproces rondom de verdere besluitvorming goed te kunnen begeleiden, stelt Bureau Marineterrein Amsterdam in de zomer van 2017 een adviesgroep en een focusgroep samen waarin deze partijen zijn vertegenwoordigd.

De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken overheden en ondersteunt de inhoudelijke voorbereiding van bijeenkomsten en informatiemiddelen. De focusgroep bestaat uit een aantal bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen in de omgeving en de stad. Deze focusgroep zal de voorbereiding, het verloop en de verwerking van uitkomsten van het participatieproces nauwgezet volgen en daarover adviseren.

Langere termijn

Medio 2018 zal Defensie het terrein verder verlaten. De ruimtelijke plan- en besluitvorming van de gemeente Amsterdam neemt een aantal jaren in beslag. De vrijgekomen ruimte zal in eerste instantie op dezelfde manier ingezet worden als nu het geval is op de publiek toegankelijke delen van het terrein. Daarvoor worden vanaf het najaar gesprekken gestart met organisaties die zich op het Marineterrein willen vestigen en een goede aanvulling bieden op de ontwikkeling van het gebied.